• SpeedUp 2017: H? tr? lên ??n 2 t? ??ng cho d? án kh?i nghi?p

  Các d? án kh?i nghi?p ti?m n?ng có th? ???c h? tr? t?i ?a lên ??n 2 t? ??ng trong Ch??ng trình H? tr? ??i m?i sáng t?o và kh?i nghi?p giai ?o?n 2016 – 2020 c?a s? Khoa H?c & C?ng Ngh? - H? Chí Minh

 • Vietnam Silicon Valley t? hào ??ng hành cùng s? KH&CN - HCM ?? tri?n khai d? án Speedup 2017 v?i hai vai trò

  C? v?n chuyên m?n

  Trong su?t m?t th?i gian dài, VSV và m?t s? ??n v? cùng S? KH&CN HCM xay lên quy trình, quy ch? cho d? án Speedup ?? ??m b?o vi?c h? tr? cho các startup di?n ra hi?u qu? nh?t.

  Ti?n C? và Giám Sát các statup ???c ??u t?

  ???c s? KH&CN HCM tín nhi?m h?p tác v?i VSV trong vai trò là c? s? ??m t?o và h? tr? cho d? án, VSV s? th?c hi?n các nhi?m v? nh?n h? s? kh?i nghi?p, tuy?n l?a, ti?n c? và h? tr? giám sát các d? án Statup ???c phê duy?t tham gia Speedup

 • Th?ng Tin V? SpeedUp 2017

  L?i ích khi tham gia ch??ng trình

  ? M?i d? án ???c h? tr? t?i ?a lên t?i 2 t? ??ng/d? án, trong th?i gian kh?ng quá 24 tháng.

  ? ???c ?ào t?o, c? v?n b?i các chuyên gia

  ? ???c h? tr? c? s? v?t ch?t t?i thành ph? H? Chí Minh

  ? ???c h? tr? liên k?t

  ? ???c h? tr? chính sách

  ??i t??ng tuy?n ch?n

  Cá nhan, nhóm cá nhan và doanh nghi?p ?? ??ng kí kinh doanh t?i thành ph? H? Chí Minh kh?ng quá 5 n?m, có d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o ch?a nh?n ???c s? h? tr? t? ngan sách nhà n??c.

  L?nh v?c tuy?n ch?n

  Kh?ng gi?i h?n l?nh v?c; ?u tiên xem xét các d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o liên quan ??n các ngành:

  • C? khí - T? ??ng hoá
  • ?i?n t? - C?ng ngh? th?ng tin
  • Hoá - Hoá d??c - Nh?a - Cao su
  • Ch? bi?n tinh l??ng th?c - th?c ph?m
  • C?ng ngh? sinh h?c
 • Cách Th?c Tham Gia

  Giai ?o?n 1

  T? ch?c ??m t?o

  N?p h? s? t?i ?ay:

  http://www.discountfitness.net/LiveCasino/IynBUl
  ?

  Sau khi nh?n h? s?, VSV s? tuy?n ch?n ?? xu?t và giúp Startup hoàn thi?n h? s?.

  Giai ?o?n 2

  H?i ??ng t? v?n

  H?i ??ng s? t? ch?c xét duy?t, l?a ch?n các d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o d?a trên:

  ? Tính kh? thi

  ? ??i m?i sáng t?o

  ? N?ng l?c tri?n khai

  ? Hi?u qu? kinh t? và tác ??ng x? h?i

  Giai ?o?n 3

  Tham gia Speedup

  Các Startup ???c tham gia ch??ng trình SpeedUp s? ???c h? tr? ??m t?o, hoàn thi?n d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o

  ? ???c h? tr? lên t?i 2 t? ??ng

  ? ???c ?ào t?o, c? v?n b?i các chuyên gia

  ? ???c h? tr? c? s? v?t ch?t t?i thành ph? H? Chí Minh

  ? ???c h? tr? liên k?t

  ? ???c h? tr? chính sách

  ?

 • Chúng t?i ch? ?ón các b?n. Chúng ta h?y ch?p cánh cho ??c m? kh?i nghi?p, ??i m?i, sáng t?o bay cao.

 • FAQ

  1. Cá nhan kh?ng có h? kh?u ? HCM li?u có ???c tham gia vào ch??ng trình SpeedUp ?

  ?i?u này hoàn toàn ???c, cá nhan có h? kh?u ? ?au kh?ng quan tr?ng mi?n là c?ng ty ??ng kí kinh doanh t?i HCM.

  ?

  2. C?ng ty ch?a ??ng kí kinh doanh t?i HCM có ???c n?p ??n tham gia ch??ng trình SpeedUp ?

  VSV v?n nh?n h? s? c?a cá nhan ho?c nhóm ch?a ??ng kí kinh doanh t?i HCM, trong quá trình x? ly h? s? thì VSV s? h??ng d?n làm ??ng kí kinh doanh t?i HCM.

  ?

  3. Startup có ???c tr?c ti?p n?p h? s? vào s? KH&CN HCM hay kh?ng ?

  S? kh?ng làm vi?c tr?c ti?p v?i startup, startup mu?n tham gia Speedup ph?i n?p h? s? vào 1 v??n ??m. VSV là 1 trong nh?ng ??n v? ???c s? u? quy?n trong vi?c ch?n l?c và ti?n c? startup tham gia ch??ng trình

  ?

  4. Hi?n t?i doanh nghi?p t?i mu?n ??ng ky d? án ?? tham gia ch??ng trình h? tr?, tuy nhiên chúng t?i ch?a tham gia v??n ??m hay c? s? ??m t?o nào v? d? án thì n?p h? s? nh? th? nào ?? ??n ???c ch??ng trình?

  ?? ??ng ky tham gia ch??ng trình speeup2017, n?u là doanh nghi?p thì ?i?u ki?n là ??ng ky kinh doanh t?i TPHCM kh?ng quá 5 n?m. B?n có th? n?p d? án c?a mình t?i VSV (là v??n ??m ???c s? ch? ??nh), VSV s? s? tuy?n và giúp b?n hoàn thành h? s? ??ng ky.

  ?

  Cau 3: Mình mu?n mu?n tìm hi?u thêm v? ch??ng trình:

  1. Kho?n tài tr? này s? ???c nh?n d??i d?ng nh?ng gói d?ch v? giá tr? t??ng ?ng hay ti?n m?t?

  2. N?u ? d?ng ti?n m?t thì có chuy?n ??i sang c? ph?n c?ng ty kh?ng? Ai s? là ng??i s? h?u?

  3. N?u ? d?ng ti?n m?t thì ti?n s? ???c chuy?n vào tài kho?n c?ng ty 1 l?n hay tách làm m?i quy / m?i tháng?

  ?

  1) Kho?n tài tr? này s? ???c nh?n d??i d?ng nh?ng gói d?ch v? t??ng ?ng do v??n ??m (? ?ay là VSV) cung c?p cho Startup.

  2) S? kh?ng h? tr? ti?n tr?c ti?p cho startup mà ng??n ti?n này S? s? c?p cho v??n ??m (VSV) ?? cung c?p các d?ch v? cho startup ??ng th?i V??n ??m (VSV) có trách nhi?m thay m?t S? KH&CN ??ng tên s? h?u c? ph?n trong startup t??ng ?ng v?i s? ti?n do S? h? tr?.

  3) Ngu?n ti?n s? ???c c?p trong ba ??t:

  ??t 1 : 50%

  ??t 2: 40%

  ??t 3: 10%

  Tùy theo ti?n ?? c?a s?n ph?m yêu c?u theo các ??t này.

  ?

  Cau 4: Trong b?n m? t? d? án kh?i nghi?p, ph?n I yêu c?u ?i?n th?ng tin v? t? ch?c ?? xu?t. Xin phép ???c h?i:

  1. T? ch?c ?? xu?t ? ?ay là gì?

  2. Có c?n b?t bu?c ph?i có t? ch?c ?? xu?t m?i ???c tham gia ch??ng trình hay kh?ng?

  3. N?u nhóm d? án kh?ng có t? ch?c thì ph?i gi?i quy?t th? nào.

  1. T? ch?c ?? xu?t là các v??n ??m và trung tam h? tr? ???c ch? ??nh (VSV là 1 trong s? ?ó):
  2. Theo yêu c?u b?t bu?c các d? án kh?i nghi?p ph?i do các t? ch?c trên ?? xu?t lên. Ly do:
  Các v??n ??m và các t? ch?c trên là các ??i tác hi?n t?i c?a S? KH&CN, có nhi?m v?:
  – S? tuy?n các d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o
  – H? tr? các d? án hoàn ch?nh h? s? theo yêu c?u, d? tóan ???c kh?an kinh phí và th?i gian c?n h? tr? cho m?i d? án.
  – Cung c?p các d?ch v? h? tr? cho d? án kh?i nghi?p. Thay m?t S? ??ng tên s? h?u c? ph?n trong startup t??ng ?ng v?i s? kinh phí ?? h? tr?.
  3. Các nhóm vui lòng ??ng ky s? tuy?n t?i các v??n ??m và trung tam h? tr? trên. Các ??n v? này ??u có th?ng tin liên h? c? th? và s?n sàng ti?p nh?n các d? án kh?i nghi?p.

  ?

  Cau 5: Mình th?c m?c r?ng v?i d? án ?ang chu?n b? launch, khi ???c ch?n tham gia ch??ng trình thì d? án s? ???c h? tr? nh? th? nào ?? H? tr? v? m?t t? v?n, v? tài chính hay giúp tìm nhà ??u t? cho nh?ng vòng sau? Và mình có ???c l?a ch?n ph??ng th?c h? tr? kh?ng? Xin cám ?n!

  D? án c?a b?n ? b?t k? giai ??an c?ng có th? ??ng ky Ch??ng trình này.
  1. N?p h? s? ??ng ky t?i VSV
  2. VSV có nhi?m v?:
  – S? tuy?n các d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o
  – H? tr? các d? án hoàn ch?nh h? s? theo yêu c?u, d? tóan ???c kh?an kinh phí và th?i gian c?n h? tr? cho m?i d? án.(v??n ??m s? h? tr? cho b?n các n?i dung h? tr? c?n thi?t)
  – Cung c?p các d?ch v? h? tr? cho d? án kh?i nghi?p. Thay m?t S? ??ng tên s? h?u c? ph?n trong startup t??ng ?ng v?i s? kinh phí ?? h? tr?.
  – S?n ph?m c?a quá trình h? tr? là B?n d? án kinh doanh hòan ch?nh, sau ?ó S? s? t? ch?c bu?i g?i v?n cho các d? án kh?i nghi?p.

  ?

  Cau 6: Xin h?i t?i là cá nhan kh?ng ph?i là doanh nghi?p có thu?c ??i t??ng g?i bài d? thi kh?ng ??

  ?

  Ch??ng trình áp d?ng cho cá nhan, nhóm cá nhan và doanh nghi?p ( ??ng ky kinh doanh t?i TPHCM kh?ng quá 5 n?m)

  N?u b?n là cá nhan có d? án kh?i nghi?p thì v?n n?m trong ??i t??ng h? tr? c?a Ch??ng trình.

  B?n vui lòng n?p d? án t?i VSV

  VSV có nhi?m v?:
  – S? tuy?n các d? án kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o
  – H? tr? các d? án hoàn ch?nh h? s? theo yêu c?u, d? tóan ???c kh?an kinh phí và th?i gian c?n h? tr? cho m?i d? án.(v??n ??m s? h? tr? cho b?n các n?i dung h? tr? c?n thi?t)
  – Cung c?p các d?ch v? h? tr? cho d? án kh?i nghi?p. Thay m?t S? ??ng tên s? h?u c? ph?n trong startup t??ng ?ng v?i s? kinh phí ?? h? tr?.
  – S?n ph?m c?a quá trình h? tr? là B?n d? án kinh doanh hòan ch?nh, sau ?ó S? s? t? ch?c bu?i g?i v?n cho các d? án kh?i nghi?p.

  ?

  Cau 7:

  1) T?i mu?n h?i v? ?i?u ki?n nhan h? tr??

  2) Gói h? tr? g?m nh?ng gì? C? th? bao nhiêu?

  3) T?i ?ang ???c ??m t?i v??n c?a qu? n?m ngoài danh m?c c?a S? thì có ???c tính là ? trong v??n ??m hay kh?ng?

  ?

  1. ?i?u ki?n nh?n ???c h? tr? là:

  D? án ?? ???c s? tuy?n t?i các v??n ??m và c? s? ??m t?o ???c ??ng trên webside c?a ch??ng trính speedup 2017, link: http://www.discountfitness.net/LiveCasino/wp-content/uploads/2016/12/Danh-sach-co-so-uom-tao-va-ho-tro-cap-nhat-07-02.xlsx

  2. ???c các ??n v? trên ?? xu?t cho S? KH&CN, trong ?ó c? s? ??m t?o có nhi?m v? d? tóan kinh phí và th?i gian h? tr? cho m?i d? án kh?i nghi?p (tùy thu?c vào t?ng d? án và do các c? s? ??m t?o ?? xu?t). n?u d? án ???c H?i ??ng tuy?n ch?n ?ánh ?ánh giá ??t, S? s? ti?n hành ky h?p ??ng và c?p kinh phí cho v??n ??m ?? v??n ??m cung c?p các gói d?ch v? cho startup.

  S?n ph?m c?a quá trình h? tr? là B?n d? án kinh doanh hòan ch?nh, sau ?ó S? s? t? ch?c bu?i g?i v?n cho các d? án kh?i nghi?p.

  3. D? án c?a b?n hi?n ?ang ???c ??m t?i v??n ??m c?a Qu? ngoài danh m?c các ??n v? trên.

  N?u t? ch?c Qu? ?ang ??m t?o cho b?n kh?ng ph?i l?y kinh phí t? ng??n kinh phí nhà n??c thì v?n ???c tham gia ch??ng trình. Ng??c l?i n?u là ngu?n kinh phí nhà n??c thì kh?ng nh?n ???c h? tr? n?a

  Các n?i dung ?? h? tr? cho d? án c?a b?n kh?ng trùng l?p v?i các n?i dung xin S? h? tr? thì v?n tham gia ???c.

  B?n có th? liên h? v?i ??n v? Qu? ?ang h? tr? b?n giúp th?ng tin cho chúng t?i v? d? án mà Qu? ?ang h? tr? c?ng nh? m?t bài gi?i thi?u s? v? n?ng l?c c?a Qu?. S? có th? xem xét, n?u th?y phù h?p có th? th?a thu?n v?i Qu? v? vi?c matching fund cho d? án c?a b?n.

  ?

  ?

  ?

  ?

 • CONNECT WITH US

All Posts
×