• VSV Videos

  03/2017

  (VTV2) Vietnam Silicon Valley - Grow Startup dreams

  (VTV2) Vietnam Silicon Valley - n?i gieo m?m cho gi?c m? kh?i nghi?p.

  02/2017

  (VITV) VSV's sharing about Value Proposition of Product

  Chia s? c?a VSV v? Bài toán can ??i gi?a Tính n?ng và Giá tr? s?n ph?m

  01/2017

  (VOV) Talkshow about Startup with Founder of VSV and President of SME Association

  (VOV) Khi Sáng l?p VSV và Ch? t?ch Hi?p h?i SME to? ?àm v? Mùa Xuan Kh?i Nghi?p.

  2016

  [VSVA Demo Day 2016] Team Schoolbus - Pitching Session

  [VSVA Demo Day 2016] Màn thuy?t trình c?a ??i Schoolbus.

  24/02/2016

  My Journey Startup 01 - Mr. Do Tuan Anh, Founder & CEO Appota (P2)

  Ch??ng trình chia s? v? kh?i nghi?p có s? tham gia c?a ?ng ?? Tu?n Anh - CEO kiêm Nhà sáng l?p Appota.

  10/2015

  VSV Corner - The Grand Opening

  L? m?t VSV Corner - Tr? s? làm vi?c chính c?a ?? án VSV.

  10/2015

  My startup journey 02 - Mr. Pham Minh Tuan, CEO of Topica (Trailer)

  Ch??ng trình chia s? v? kh?i nghi?p có s? tham gia c?a ?ng Ph?m Minh Tu?n - CEO c?a Topica.

 • VSV Albums

  01/02/2018?

  VSV DEMO DAY 2018

  VSVA và Lotte Accelerator k?t h?p t? ch?c ngày h?i ??u t? DEMO DAY

  26/10/2017?

  Prototype Day 2017

  VSVA và Lotte Accelerator t? ch?c Prototype Day , gi?i thi?u các startup ?u tú c?a VSVA trong khóa BA 2017

  13/09/2017?

  Accelerator Bootcamp 2017

  Khóa BA 2017 v?i h?n 100 h? s? ??ng kí ?? ch?n ra ???c 13 startup ?u tú

  1/2017

  Spring in VSV Corner

  Xuan Kh?i Nghi?p VSV Corner?

  1/2017

  VSV Angel Camp C?n Th?

  Ch??ng trình VSV Angel Camp 2017 di?n ra t?i C?n Th?

  12/2016

  VSV Christmas Party 2016

  Merry Christmas & Happy New Year!!!

  12/2016

  Project 844

  ?? án?“H? tr? h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o qu?c gia ??n n?m 2025”

  11/2016

  VSV at TECHFEST Vietnam 2016?

  Ngày h?i kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o TECHFEST Vietnam

  10/2016

  Strategic MOU with Lotte & BK Holdings

  L? ky k?t h?p tác cùng Lotte và BK Holdings?

  10/2016

  Lotte Startup Awards 2016

  L? trao gi?i kh?i nghi?p Lotte 2016

  10/2016

  "National Young Startup 2016" Program

  L? phát ??ng ch??ng trình Thanh niên kh?i nghi?p Qu?c gia 2016

  9/2016

  Bootcamp Accelerator 2016

  Ch??ng trình BA 2016 - S? tr??ng thành c?a Startup

  9/2016

  MOU signing ceremony Microsoft and VSV?

  L? ky k?t h?p ??ng gi?a VSV và Microsoft

  9/2016

  ASA - Agriculture Solution Alliance

  D? án ??a ra các gi?i pháp thu hút ??u t? ?? phát tri?n n?ng nghi?p n?ng th?n

  09/2016?

  My Startup Journey 04: Mr. Nguyen Khanh Trinh - CEO & Founder CleverAds

  Ch??ng trình CEO Talk cùng ?ng Nguy?n Khánh Trình - CEO kiêm Nhà sáng l?p CleverAds

  09/2016?

  VSV Investor Bootcamp 2015 (Master Class 2015)

  Chuy?n tham quan m? hình Silicon Valley t?i M? c?a m?t s? l?nh ??o c?p cao Vi?t Nam và VSV.

  07/2016?

  VSV Investor Bootcamp 2016 (Master Class 2016)

  Khóa h?c Master Class do VSV t? ch?c v?i s? tham gia c?a các chuyên gia ??n t? Thung l?ng SIlicon c?a M?.

  6/2016?

  VSV Angel Camp Summer 2016?

  Ch??ng trình ?ào t?o k?t h?p d? ngo?i Angel Camp 2016

  4/2016?

  Massive Open Online Courses (MOOC)

  Khóa h?c ??n t? các?gi?ng viên tr??ng Wharton Business School c?a M?.

  4/2016?

  Innovation Workshop in VSV Corner

  H?i th?o v? ??i m?i sáng t?o t?i VSV Corner v?i s? tham gia c?a m?t s? l?nh ??o t? ??i s? quán M?

  4/2016?

  VSV Angel Camp Spring 2016

  Ch??ng trình VSV Angel Camp 2016 di?n ra t?i Ba Vì

  03/2016?

  My Startup Journey 03: Mr. Tran L??ng S?n - CEO of VietSoftware

  Ch??ng trình chia s? v? kh?i nghi?p v?i s? tham gia c?a CEO VietSoftware - anh Tr?n L??ng S?n.

  03/2016?

  My Startup Journey 02: Mr. Nguyen Ngoc Diep - CEO of VNP Group

  Ch??ng trình chia s? v? kh?i nghi?p v?i s? tham gia c?a CEO T?p ?oàn VNP - ?ng Nguy?n Ng?c ?i?p?

  02/2016?

  My Startup Journey 01: Mr. Do Tuan Anh - CEO of Appota

  Ch??ng trình chia s? v? kh?i nghi?p v?i s? tham gia c?a CEO C?ng ty c? ph?n Appota - ?ng ?? Tu?n Anh

  02/2016?

  New Year Party at VSV Corner

  B?a ti?c New Year Party than m?t dành riêng cho các thành viên VSV

  01/2016?

  VSV: Offsite 2016?

  Bu?i d? ngo?i v?i nh?ng tr?i nghi?m ?áng nh? c?a các thành viên VSV

  2016?

  VSV Corner

  Ng?m nhìn m?t vòng quanh VSV Corner

  2015?

  VSV Acelerator Bootcamp 2015

  Ch??ng trình Business Accelerator dành cho các nhóm startup 2015

  15/11/2015?

  VSV Corner Grand Opening

  L? ra m?t VSV Corner - Tr? s? làm vi?c chính t?i Hà N?i c?a VSV

  03/2015?

  VSV Accelerator Interview Days 2015

  Bu?i phóng v?n các nhóm Startup cho VSVA 2015

  2014?

  VSV Acelerator Bootcamp 2014

  Ch??ng trình Business Accelerator dành cho các nhóm startup di?n ra ??u tiên vào n?m 2014

  11/2014?

  VSV Business Accelerator 2014

  Ch??ng trình Business Accelerator dành cho các nhóm startup 2014

  03/2014?

  Angel Investor Workshop?

  H?i th?o v? ??u t? m?o hi?m v?i s? tham gia c?a nhi?u nhà ??u t? trong n??c

  04/06/2013?

  VSV Launch Ceremony?

  L? kh?i ??ng ?? án "Th??ng m?i hoá theo m? hình thung l?ng Silicon t?i Vi?t Nam"

All Posts
×